Regulamin

WARUNKI WSPÓŁPRACY

I.Informacje ogólne

 1. Niniejsze Warunki Współpracy określają zasady dokonywania zakupów towarów i usług w Firmie VICTORY zarejestrowaną w Kielcach i zostały ustalone na podstawie art. 384 Kodeksu cywilnego.
 2. „Firma” - oznaczają każdorazowo Victory z siedzibą w Kielcech przy ul. Warszawskiej 350,
  NIP 657-228-39-30, reprezentowaną przez Arkadiusz Szałas – właściciel firmy
  „Towar” – oznacza trofea i puchary sportowe, pamiątki, prezenty i gadżety reklamowe oraz inne wyroby oferowane przez firmę, wskazane w aktualnym Katalogu firmy VICTORY
  „Katalog” – oznacza wydawaną corocznie przez Firmę w formie broszury oraz w formie elektronicznej informację o towarach i usługach oferowanych przez Firmę Victory dostępną w siedzibie ul. Warszawska 350 i Karczówkowska 20
  „Sklep” – oznacza sklep internetowy działający pod adresem: www.puchary-nagrody.pl
  „Punkt Sprzedaży” – oznacza siedzibę Firmy gdzie odbywa się sprzedaż Towarów i usług Victory, wskazany w zakładce „Kontakt” na stronie www.puchary-nagrody.pl
  Klient – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną, lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej (o ile ma prawo skutecznie zaciągać zobowiązania w swoim imieniu) dokonująca zakupu Towaru w Firmie;
  Zamówienie – oznacza ofertę zakupu Towaru przez Klienta spełniającą wymagania niniejszych Warunków Współpracy.

II.Składanie zamówień

 1. Zakupy Towarów mogą być dokonywane przez złożenie Zamówienia:
  a)osobiście lub pocztą, w siedzibie Firmy
  b)pocztą elektroniczną na adres info@puchary-nagrody.pl
  c)faksem lub telefonicznie w siedzibie Firmy pod tel. 41 331 78 24 lub 41 346 24 20
  d)w sklepie internetowym Firmy: www.puchary-nagrody.pl
 2. Zamówienie powinno zawierać:
  pełne dane Klienta wymagane dla prawidłowego wystawienia faktury
  (w szczególności nazwisko/nazwę, NIP/PESEL, adres),
  imię i nazwisko osoby do kontaktu wraz z numerem telefonu i adresem e-mail,
  miejsce dostarczenia towaru ze wskazaniem Odbiorcy,
  dokładną specyfikację zamawianych Towarów z podaniem symboli z Katalogu lub sklepu internetowego i ilości,
  w razie zamówienia usług grawerskich: jasne i czytelne podanie treści i wzoru grawerek z przypisaniem ich do poszczególnych zamówionych wyrobów. W przypadku własnego projektu Klienta Zamówienie powinno dodatkowo spełniać warunki Rozdziału VII punkt 2 i 3 („Realizacja zleceń grawerskich”) niniejszych Warunków.
 3. Zamówienie musi być prawidłowo złożone (podpisane) przez Klienta. W imieniu Klienta nie będącego osoba fizyczną Zamówienie podpisują członkowie właściwego organu zgodnie z obowiązującymi u Klienta zasadami reprezentacji albo odpowiednio umocowani pełnomocnicy.
 4. Zamówienia składane telefonicznie będą utrwalane dla celów dowodowych, o czym Klient zostaje każdorazowo uprzedzony nawiązując połączenie telefoniczne.
 5. Firma ma prawo wstrzymać realizację Zamówienia nie spełniającego wymagań niniejszych Warunków Współpracy, do momentu wykazania przez Klienta prawidłowości reprezentacji osób składających Zamówienie albo uzupełnienia niezbędnych danych. Nieusunięcie braków Zamówienia w ciągu 2 dni roboczych od powiadomienia o jego brakach traktowane będzie jako rezygnacja Klienta z zakupu.
 6. Prawidłowo złożone Zamówienie wiąże Firmę i Kupującego, z zastrzeżeniem Rozdz. II pkt 7 oraz Rozdz. V pkt 5 poniżej.
 7. Firma dokładać będzie najwyższej staranności w celu nieprzerwanego zachowania dostępności asortymentu Towarów objętych Katalogiem, jednak w wyjątkowych okolicznościach mogą nastąpić czasowe ograniczenia w tym zakresie. W takiej sytuacji Klient otrzyma niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 72 godzin od złożenia Zamówienia, na adres kontaktowy wskazany w Zamówieniu, odpowiednią informację o niedostępności Towaru, przewidywanym terminie jego dostarczenia i ewentualną ofertę sprzedaży Towaru zamiennego. Po otrzymaniu takiej informacji Klient ma prawo rezygnacji z zakupu (wycofania całego Zamówienia) lub zmiany Zamówienia bez żadnych ujemnych konsekwencji.

III.Ceny i warunki handlowe

 1. Ceny Towarów i usług grawerskich podane w Katalogu zawierają podatek VAT 23%.
 2. Standardowo koszt dostawy doliczany będzie do faktury i wynosi on według stanu na 1 kwietnia 2014 r.(stawki na terytorium Polski):
  a)dostawa firmami kurierskimi 15,00 zł netto za 1 karton (waga kartonu do 25 kg),
  b)opłata za pobranie 7,00 zł netto,
  c)opłata za doręczenie w sobotę 15,00 zł netto za każdy karton,
  d)pocztą - wg. cennika Poczty Polskiej.
  Zmiany wysokości wskazanych wyżej opłat następować będą wraz ze zmianą stawek usług pocztowych i kurierskich przewoźników.
 3. Warunki dostawy za granice Polski uzgadniane będą indywidualnie z Klientem.

IV.Formy płatności

 1. Gotówka
 2. „przedpłata” - zapłata przelewem na rachunek wskazany w zakładce "Kontakt"
 3. „za pobraniem” - za dodatkową opłatą wskazaną w rozdz. III powyżej dopuszcza się płatność kurierowi podczas odbioru Towaru.
 4. Warunkiem otrzymywania dostaw na odroczony termin płatności jest dostarczenie dokumentów poświadczających status Klienta jako przedsiębiorcy (tj. NIP, REGON, KRS - wpis do ewidencji przedsiębiorców) i dobra ocena jego wiarygodności, w szczególności brak zaległości w płatnościach.
 5. Decyzję co do ustalenia formy płatności za dane Zamówienie podejmuje pracownik Firmy jeśli wcześniej zostanie wskazany w dokumentach rozliczeniowych (fakturze).

V.Realizacja zamówień

 1. Standardowo Firma kompletuje dane Zamówienie w dniu jego złożenia do godz. 11.00 i z zastrzeżeniem Rozdz. II pkt 7 powyżej, dostarcza je Odbiorcy na terenie kraju firmą kurierską, w terminie wynikającym z regulaminu danej firmy kurierskiej lub poprzez Pocztę Polską (tylko na życzenie Klienta). Standardowo czas dostawy gwarantowany przez firmy kurierskie wynosi 1 dzień roboczy. Firma nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawach z winy przewoźnika (firmy kurierskiej, poczty).
 2. Przy płatności przelewem typu przedpłata Towar jest wysyłany na adres wskazany w Zamówieniu w dniu uznania rachunku Spółki całą kwotą ceny sprzedaży wynikającej z zamówienia, a w razie wpływu należności po godz. 11.00 w następnym dniu roboczym.
 3. Przy płatności „za pobraniem” lub z odroczonym terminem, Towar wysyłany jest maksymalnie w ciągu 48 godzin od złożenia prawidłowego Zamówienia,
 4. Firma zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu realizacji Zamówienia w przypadkach:
  a)otrzymania bardzo dużej ilości zamówień danego dnia - dotyczy to w szczególności miesięcy kwiecień, maj, czerwiec i wrzesień;
  b)gdy zawiera ono usługę grawerowania (por. Rozdz. VII „realizacja usług grawerskich”);
  c)kiedy jest ono bardzo złożone.
 5. Firma zastrzega sobie prawo do odmówienia realizacji Zamówienia Klientowi który ma nieuregulowane lub przeterminowane płatności wobec Spółki.
 6. Firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niedostarczenia Towaru w terminie oraz za szkody powstałe w transporcie - wynikające z przyczyn niezawinionych przez Victory

VI.Sprzedaż za pośrednictwem Sklepu Internetowego

 1. Minimalna wartość zamówienia przez nasz sklep online to 100,00 zł netto
 2. Zamówienia za pośrednictwem Internetu składać po przez wybór i dodanie produktów tz. "koszyka"
 3. Z oferty Sklepu może korzystać każdy, kto posiada zdolność do czynności prawnych.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do bieżącego aktualizowania zamieszczonego w nim Katalogu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.
 5. Sklep zastrzega sobie możliwość ograniczania asortymentu dla wybranych stref dostawy oraz limitowania wielkości zamówienia artykułów występujących w ofercie Sklepu.
 6. Zamówienia w Sklepie składać można całą dobę każdego dnia roku natomiast ich realizacja odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 17.00.
  Nie realizujemy Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy.
  Dopuszcza się wyznaczenie dodatkowych dni zamknięcia Sklepu po wcześniejszej informacji na witrynie sklepu internetowego.
 7. Klient składa (kompletuje) Zamówienie wybierając Towar z oferty znajdującej się na stronie Sklepu po wskazanej na stronie cenie netto (w nawiasie cena brutto). Wyboru dokonuje się przez przepisanie symbolu artykułu w miejsce tabeli i wpisanie ilości w rubrykę poniżej, poprzez kliknięcie przycisku "dodaj do zamówienia" poniżej rubryki "Uwagi". Skompletowanie całego Zamówienia i złożenie go Sprzedawcy odbywa się przez kliknięcie przycisku "Zamówienie" w górnym menu a dalej "Realizuj zamówienie" po czym klien zaobowiązany jest wypełnić rzetelnie dane kontakowe do realizacji zamówienia.
 8. Klient może opisać dodatkowo w uwagach do Zamówienia produkty, których nie znalazł na stronie Sklepu, a które chciałby zamówić. W tym wypadku Sklep dołoży wszelkich starań, aby zaproponować osobno (e-mail) produkty zgodnie z intencją Klienta. Takie Zamówienie realizowane będzie po akceptacji (e-mail) przez Klienta towaru, jego ceny i warunków dostawy.
 9. W przypadku zakupu dokonanego zgodnie z pkt 7 Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niezgodności pomiędzy produktami jakie opisał Klient w uwagach do Zamówienia, a dostarczonymi zgodnie z późniejszymi uzgodnieniami i nie będzie przyjmował związanych z taką sytuacją reklamacji.
 10. W przypadku uzgadniania zamówień telefonicznie Sklep zastrzega prawo nagrywania rozmów.
 11. Postanowienia niniejszego rozdziału w zakresie sprzedaży przez Internet znajdują pierwszeństwo przed odmiennymi postanowieniami niniejszych Warunków Współpracy.

VII.Realizacja zleceń grawerskich

 1. Czas realizacji Zamówień z usługą grawerską wynosi standardowo 1-3 dni roboczych plus czas dostawy, od momentu potwierdzenia Zamówienia i ustaleń dostarczenia potrzebnych załączników. Czas ten może się wydłużyć w przypadku kumulacji dużej ilości zleceń lub wysokiego stopnia trudności Zamówienia.
 2. Usługi grawerskie mogą być wykonywane według projektów i przykładów zamieszczonych w Katalogu lub na stronie albo na podstawie projektów graficznych przysłanych od Klientów lub projektów tworzonych przez grafika Firmy Victory za dodatkowa opłatą. Wszelkie projekty przysyłane przez Klientów powinny być sporządzone w programie COREL DRAW do wersji X6. Projekty należy przesyłać na adres: info@puchary-nagrody.pl . Pliki z projektami powinny zawierać czcionki zamienione na krzywe i zapis w formacie czytanym przez Corel Draw - cdr, cmx, pliku z Adobe Ilustrator, czcionka w krzywych, bez kompresji. W przypadku usługi FotoGrav (kolorowy zadruk na szkle) akceptowane są także pliki: TIFF, BMP, JPG, PSD, w rozdzielczości 300 dpi.
 3. Teksty grawerek przyjmowane są w formie elektronicznej - pliki tekstowe: doc, docx. txt itp. Nie akceptujemy plików Open Office lub w treści e-maila, gdy są wysłane faxem doliczona zostanie opłata w kwocie 1 zł do każdej tabliczki.
 4. Do ceny usługi doliczana jest opłata za opracowanie graficzne (wysokość jest ustalana indywidualnie z klientem), wprzypadku gdy:
  a)Klient zleca wykonanie projektu grafikowi Firmy od podstaw
  b)dokonuje się przeróbki grafiki lub tekstu (przeróbka zdjęcia na grafikę vektorową) tak, żeby było możliwe wykonanie jej w dobrej jakości przy użyciu grawera laserowego;
  c)należy wykonać bardziej skomplikowaną obróbkę zdjęć na potrzeby nadruków techniki FotoGrav np. wycięcie postaci ze zdjęcia i umieszczanie ich na innym tle, łączenie dwóch różnych zdjęć, usuwanie niepotrzebnych elementów ze zdjęć;
  d)projekt przysłany przez Klienta nie spełnia wskazanych wyżej w pkt 2 i 3 warunków technicznych i istnieje konieczność przerobienia grafiki;
  Klient będzie za każdym razem informowany (e-mail, telefon) o naliczeniu tej opłaty.
 5. Firma zastrzega sobie prawo dokonania niewielkich korekt technicznych w zleceniu w przypadkach, gdy z doświadczenia Firmy wynika, że taka korekta podniesie jakość wykonanej usługi.
 6. Po opracowaniu grafiki, projekt wysyłany jest pocztą elektroniczną do potwierdzenia przez Klienta. Klient zobowiązany jest odesłać pocztą zwrotną (e-mail) pisemną akceptację projektu lub przesłać informacje dotyczące korekty lub zmian w projekcie.
 7. UWAGA - wizualizacje trofeów z usługą grawerską przedstawione w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od finalnego produktu.

VIII.Reklamacje

 1. Ponieważ towar dostarczany jest firmami kurierskimi mogą pojawić się przypadki jego uszkodzenia wynikające z winy przewoźnika.
 2. Każdorazowo, kiedy otrzymują Państwo przesyłkę prosimy sprawdzić czy karton nie jest uszkodzony. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, powinni Państwo otworzyć paczkę przy kurierze, a w razie stwierdzenia uszkodzeń spisać protokół, który będzie podstawą do złożenia reklamacji w firmie przewozowej.
 3. Należy dokładnie sfotografować uszkodzony produkt/y, opisać rodzaj uszkodzenia i przesłać zdjęcia wraz z opisem w formie eletronicznej na adres email: info@puchary-nagrody.pl w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki
 4. Po tym terminie reklamacje nie będą uznawane, dlatego niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki prosimy o sprawdzenie jej zawartości.
 5. Zwrot reklamowanego Towaru należy uzgodnić z osobą odpowiedzialną w Firmie za reklamacje
 6. Przesyłki zwrotne Towaru do Firmy dokonywane bez jej wiedzy i zgody nie będą przyjmowane.
 7. Towar odsyłany do naszej firmy musi być dobrze zabezpieczony. Reklamacje towarów które w skutek złego zabezpieczenia uległy zniszczeniu podczas transportu będą odrzucane.
 8. Reklamacje rozpatrujemy w ciągu 14 dni od momentu otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Brak odpowiedzi na reklamację w wymienionym terminie należy uznać za jej uwzględnienie.

IX.Postanowienia końcowe

Umowa sprzedaży Towarów zawierana jest między Firmą a Klientem zgodnie z prawem polskim. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi Warunkami Współpracy stosuje się w szczególności odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.).
Niniejsze Warunki Sprzedaży nie regulują zasad dokonywania zakupów w Firmie do których stosuje się w szczególności przepisy ustawy dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176).